SERVEIS
- Instal•lacions de noves línies.
- Manteniment de línies existents.
- Tot tipus d’obra civil (excavacions, reposicions, construccions d’arquetes, cates de servei.)
- Estesa de cablejat.
- Connexions, conversions, derivacions, entroncaments...
- Treballs en tensió T.E.T de baixa tensió
- Probes d’aïllament per assaig de cablejat, amb certificat de qualitat.
MÉS IMATGES

- Instal•lacions de noves línies.
- Manteniment de línies existents.
- Instal•lacions amb suports metàl•lics, de formigó i fusta.
- Estesa de cablejat en suport o façana.
- Conversions, connexions, derivacions,entroncaments...
- Treballs en tensió T.E.T de baixa tensió
- Comprovació de l’aïllament per assaig del cablejat, amb certificat de qualitat.
- Suports de transformació (PT)
- Treballs en helicòpterMÉS IMATGES- Muntatge, manteniment i servei de 24h.
- Connexions a xarxes cel•les de línies.
- Muntatge complert o parcial d’aparellatge interior.
- Fabricacions de plataforma de formigó.
- Anells de terres.
- Posta a terra del neutre.
- Mesurament de pas i contacte.
- Certificat de qualitat.

MÉS IMATGES
Per facilitar tota la tramitació als nostres clients, disposem de servei d’Enginyeria Tècnica per portar a terme:

- treballs de topografia
- projectes d’enginyeria
- legalitzacions de les instal•lacions
- gestions amb les diferents companyies i organismes.